Izolacja-Jarocin S.A.

22 październik 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Informacje finansowe rok 2003

  w tys. zł
Wybrane dane finansowe 2003
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 116
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 958
Zysk (strata) brutto 738
Zysk (strata) netto 610
Aktywa razem 10 475
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 675
Zobowiązania długoterminowe 389
Zobowiązania krótkoterminowe 3 349
Kapitał własny 5 800
Kapitał zakładowy 813
Liczba akcji 380 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0