Izolacja-Jarocin S.A.

14 grudzień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Akcjonariat

Akcjonariat według liczby głosów oraz liczby akcji:

Nazwa akcjonariusza Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Tomasz Ignatowicz 1 156 444 30,43% 1 156 444 30,43%
Jan Gałczyński 436 352 11,48% 436 352 11,48%
Zofia Pietrus 398 240 10,48% 398 240 10,48%
Anna Inczewska 386 480 10,17% 386 480 10,17%
Pozostali 1 422 484 37,43% 1 422 484 37,43%
Ogółem: 3 800 000 100% 3 800 000 100%

Kapitał zakładowy Spółki tworzy 3 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,21 zł każda.