Izolacja-Jarocin S.A.

22 październik 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Informacje finansowe rok 2009

  w tys. zł
Wybrane dane finansowe 2009
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 836
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 764
Zysk (strata) brutto 495
Zysk (strata) netto 404
Aktywa razem 13 055
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 343
Zobowiązania długoterminowe 92
Zobowiązania krótkoterminowe 6 730
Kapitał własny 5 712
Kapitał zakładowy 798
Liczba akcji 11 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0