Izolacja-Jarocin S.A.

17 listopad 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Informacje finansowe rok 2010

  w tys. zł
Wybrane dane finansowe 2010
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 187
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 503
Zysk (strata) brutto 1 167
Zysk (strata) netto 1 070
Aktywa razem 13 688
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 907
Zobowiązania długoterminowe 2 922
Zobowiązania krótkoterminowe 3 431
Kapitał własny 6 782
Kapitał zakładowy 798
Liczba akcji 11 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0