Izolacja-Jarocin S.A.

22 październik 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Informacje finansowe rok 2011

  w tys. zł
Wybrane dane finansowe 2011
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 959
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 600
Zysk (strata) brutto 186
Zysk (strata) netto 95
Aktywa razem 14 923
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 047
Zobowiązania długoterminowe 3 739
Zobowiązania krótkoterminowe 3 669
Kapitał własny 6 877
Kapitał zakładowy 798
Liczba akcji 11 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0