Izolacja-Jarocin S.A.

22 październik 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Informacje finansowe rok 2012

  w tys. zł
Wybrane dane finansowe 2012
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 689
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 274
Zysk (strata) brutto 1 097
Zysk (strata) netto 874
Aktywa razem 13 862
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 111
Zobowiązania długoterminowe 343
Zobowiązania krótkoterminowe 5 129
Kapitał własny 7 751
Kapitał zakładowy 798
Liczba akcji 11 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0