Izolacja-Jarocin S.A.

22 październik 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Informacje finansowe rok 2013

  w tys. zł
Wybrane dane finansowe 2013
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 366
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 564
Zysk (strata) brutto 379
Zysk (strata) netto 278
Aktywa razem 13 223
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 194
Zobowiązania długoterminowe 2 912
Zobowiązania krótkoterminowe 1 579
Kapitał własny 8 029
Kapitał zakładowy 798
Liczba akcji 11 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0