Izolacja-Jarocin S.A.

22 październik 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Informacje finansowe rok 2014

  w tys. zł
Wybrane dane finansowe 2014
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 833
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 053
Zysk (strata) brutto 753
Zysk (strata) netto 674
Aktywa razem 13 387
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 684
Zobowiązania długoterminowe 2 567
Zobowiązania krótkoterminowe 1 712
Kapitał własny 8 703
Kapitał zakładowy 798
Liczba akcji 3 800 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0