Izolacja-Jarocin S.A.

22 październik 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Informacje finansowe rok 2015

  w tys. zł
Wybrane dane finansowe 2015
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 487
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 255
Zysk (strata) brutto 123
Zysk (strata) netto 91
Aktywa razem 13 999
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 204
Zobowiązania długoterminowe 563
Zobowiązania krótkoterminowe 4 249
Kapitał własny 8 794
Kapitał zakładowy 798
Liczba akcji 3 800 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0