Izolacja-Jarocin S.A.

17 listopad 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Informacje finansowe rok 2016

  w tys. zł
Wybrane dane finansowe 2016
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 091
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 691
Zysk (strata) brutto 567
Zysk (strata) netto 448
Aktywa razem 15 149
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 907
Zobowiązania długoterminowe 3 177
Zobowiązania krótkoterminowe 2 349
Kapitał własny 9 242
Kapitał zakładowy 798
Liczba akcji 3 800 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0