Izolacja-Jarocin S.A.

22 październik 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Informacje finansowe rok 2017

  w tys. zł
Wybrane dane finansowe 2017
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 764
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 663
Zysk (strata) brutto 1 562
Zysk (strata) netto1 1 202
Aktywa razem 17 310
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 866
Zobowiązania długoterminowe 2 535
Zobowiązania krótkoterminowe 3 402
Kapitał własny 10 444
Kapitał zakładowy 798
Liczba akcji 3 800 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0