Izolacja-Jarocin S.A.

21 sierpień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

KALENDARZ FINANSOWY

Zarząd IZOLACJI-JAROCIN S.A. z siedzibą w jAROCINIE podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

  1. Raporty kwartalne:
    - raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 17 maja 2019 r.
    - raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 22 listopada 2019 r.
  2. Raport półroczny za I półrocze 2019 r. – 30 września 2019 r.
  3. Raport roczny za 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.

Ponadto Spółka informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raporty kwartalne za IV kwartał roku obrotowego 2018 oraz II kwartał roku obrotowego 2019 nie będą publikowane.