Izolacja-Jarocin S.A.

22 październik 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Informacje finansowe rok 2004

  w tys. zł
Wybrane dane finansowe 2004
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 656
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 326
Zysk (strata) brutto 1 080
Zysk (strata) netto 844
Aktywa razem 11 730
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 086
Zobowiązania długoterminowe 188
Zobowiązania krótkoterminowe 3 830
Kapitał własny 6 644
Kapitał zakładowy 813
Liczba akcji 380 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0