Izolacja-Jarocin S.A.

22 październik 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Informacje finansowe rok 2005

  w tys. zł
Wybrane dane finansowe 2005
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 608
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -316
Zysk (strata) brutto -624
Zysk (strata) netto -628
Aktywa razem 13 440
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 550
Zobowiązania długoterminowe 86
Zobowiązania krótkoterminowe 6 557
Kapitał własny 5 890
Kapitał zakładowy 813
Liczba akcji 380 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0