Izolacja-Jarocin S.A.

22 październik 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Informacje finansowe rok 2007

  w tys. zł
Wybrane dane finansowe 2007
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 824
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 515
Zysk (strata) brutto 1 244
Zysk (strata) netto 1 053
Aktywa razem 13 683
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 577
Zobowiązania długoterminowe 2 556
Zobowiązania krótkoterminowe 3 299
Kapitał własny 7 106
Kapitał zakładowy 813
Liczba akcji 380 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0