Izolacja-Jarocin S.A.

22 październik 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Informacje finansowe rok 2008

  w tys. zł
Wybrane dane finansowe 2008
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 346
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 186
Zysk (strata) brutto -1 772
Zysk (strata) netto -1 798
Aktywa razem 13 660
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 352
Zobowiązania długoterminowe 3 682
Zobowiązania krótkoterminowe 3 893
Kapitał własny 5 308
Kapitał zakładowy 813
Liczba akcji 380 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0